Odborná komise
pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Asociace knihoven vysokých škol ČR

 

CorpCZ

Metadatový soubor pro popis korporací

Verze 1.0

 

Tato verze:

http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/

Aktuální verze:

http://www.evskp.cz/standardy/corpcz

 

Zpracovatelé:

Eva Bratková (Eva.Bratková@ff.cuni.cz)

Jan Mach (machj@vse.cz)

 

 

Praha

5. května 2008

 


Obsah

1 Úvod. 4

1.1 Struktura popisu metadatových prvků. 4

1.2 Jmenné prostory. 5

1.3 Příklady zápisu. 5

2 Definice prvků. 7

2.1 Prvek nadřazený. 7

universityOrInstitution. 7

2.2 Prvky vnořené v prvku universityOrInstitution. 8

dc:identifier 8

name. 8

place. 9

address. 10

email 10

homepage. 11

note. 12

department 12

 


Citace

CorpCZ : metadatový soubor pro popis korporací [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-05-05]. 13 s. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/1.0/>.

Abstrakt

Dokument definuje formální standardní soubor metadatových prvků určených pro popis korporací, které vystupují v roli institucí archivujících a zpřístupňujících vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) a v roli institucí přidělujících akademické tituly. Úvodní část zahrnuje cíle, zdůvodnění a východiska vytvoření tohoto standardu, dále informace o struktuře popisu zahrnutých prvků, o použitých jmenných prostorech a schématech XML včetně příkladů metadatových záznamů. Hlavní část dokumentu podrobně specifikuje jednotlivé zařazené prvky. V části 2.1 je definován prvek universityOrInstitution, v části 2.2 pak osm vnořených prvků, určených k popisu vybraných vlastností korporace (jméno, místo, adresa aj.).

Status dokumentu

Tato verze z 5. května 2008 je první verzí, která popisuje metadatové prvky pro popis korporace. Další verze tohoto standardu mohou tuto verzi nahrazovat. Následující verze bude zveřejněna na stránkách http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/.

1         Úvod

Tento dokument definuje národní soubor metadatových prvků pro popis korporací, které vystupují v roli institucí archivujících a zpřístupňujících vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) a v roli institucí přidělujících akademické tituly.

Tvorba tohoto standardu vychází z hlediska koncepčního i z hledisek jiných především z nejnovější verze 1.3 německého národního metadatového standardu XMetaDiss pro detailní popis disertací (2006-08-22, http://www.d-nb.de/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm), který na úrovni vybraných vnořovaných prvků zahrnuje popis korporací. Definice prvků se opírají také o vybrané standardy pro popis korporací uplatňovaný v knihovnické katalogizační praxi.

Předpokládá se, že tento formát bude sloužit pro výměnu dat mezi jednotlivými repositáři v České republice, konkrétně že bude použit v dalších metadatových standardech. Jedním z nich je Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (EVSKP-MS).

Metadatové prvky CorpCZ slouží pro popis údajů o korporaci ve výměnných formátech. V lokálních repozitářích může být i nadále udržován aktualizovaný číselník korporací, který lze provázat s popisem v metadatech podle CorpCZ pomocí identifikátoru dc:identifier.

Pro potřeby metadatových standardů popisujících šedou literaturu je schéma CorpCZ velmi komplexní. Vzhledem k možnosti opakování jednotlivých prvků a opakovaného vnořování prvku "department" může být reprezentace metadat v informačních systémech komplikovanější. V tomto případě doporučujeme v databázích uchovávat mimo jiné celý záznam korporace ve formátu xml a pro zjednodušení uživateli zobrazovat alespoň:

  • první z opakovatelných prvků (např. první uvedené jméno instituce, prvek name)
  • obsah nejvíce zanořeného prvku department (pokud je např. v rámci školy uvedena fakulta a v rámci ní katedra, uživateli budou prezentovány minimálně informace o škole a o nejvíce vnořeném prvku - katedře, popis fakulty může být z technických důvodů vynechán)

1.1      Struktura popisu metadatových prvků

Jednotlivé metadatové prvky, prezentované ve druhé kapitole tohoto dokumentu, jsou popsány pomocí tabulkové formy. Prvky jsou v záhlaví uvedeny jménem. V tabulkovém přehledu jsou postupně prezentovány následující údaje:

Označení – pojmenování prvku v českém jazyce

Jméno – pojmenování prvku pro potřeby zápisu v XML

URI – jednoznačný trvalý identifikátor prvku

URI nadřazeného prvku – URI přímo nadřazeného prvku, v rámci kterého je uvedený prvek vnořen. Pokud údaj není uveden, prvek není podřazen žádnému prvku

Povinnost – údaj o povinnosti uvést pokaždé tento prvek v metadatovém záznamu; údaj nabývá hodnot ano (povinný) / ne (volitelný). Tabulka povinného prvku je podbarvena žlutooranžovou barvou. Tabulka volitelného prvku je podbarvena barvou šedou

Opakovatelnost – údaj o možnosti uvést v metadatovém záznamu více výskytů prvku s daným jménem

Atribut povinný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je povinné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |

Atribut volitelný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je volitelné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |. Pokud je v případě neuvedení atributu nějaká hodnota považována za výchozí, je uvedena na prvním místě tučně

Definice – textový popis prvku specifikující použití v metadatovém záznamu

Poznámky – doplňující informace určená ke zpřesnění popisu prvku a jeho použití

Příklady – ukázky použití prvku v zápisu XML

Ukázky zápisu prvků v XML jsou zapsány fontem Courier New velikost 9 bodů.

1.2      Jmenné prostory a XML schémata

Jmenný prostor pro Metadatové schéma pro popis korporací (CorpCZ) definovaný v tomto dokumentu je http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/. Pokud není v tomto dokumentu uveden jiný jmenný prostor prvku, chápe se použití jmenného prostoru CorpCZ. V případě použití prvků dle standardu CorpCZ v jiném metadatovém standardu se používá výše uvedený jmenný prostor.

V tomto dokumentu jsou použity následující jmenné prostory:

dc
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
jmenný prostor: http://purl.org/dc/elements/1.1/
XML schéma: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dc.xsd

ccz
Metadatový soubor pro popis korporací (CorpCZ)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/

1.3      Příklady zápisu

Níže uvedený příklad znázorňuje minimální zápis údajů o korporaci v rámci jiného metadatového standardu. Údaje o dané korporaci je možné doplnit o nepovinný prvek dc:identifier odkazující na externí číselník institucí.

  <ccz:universityOrInstitution>
    <ccz:name>Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
  </ccz:universityOrInstitution>

Níže uvedený příklad znázorňuje rozšířený zápis informací o korporaci – vysoké škole v rámci prvku dc:publisher použitého v Metadatovým souboru pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (EVSKP-MS). Fakulta je popsána v prvcích vnořených v prvku ccz:department.

…<dc:publisher>
  <ccz:universityOrInstitution>
    <ccz:name>Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
    <dc:identifier ccz:typeIdentifier="IČ">61384399</dc:identifier>
    <ccz:place>Praha</ccz:place>
    <ccz:department>
      <ccz:name>Fakulta managementu</ccz:name>   
      <ccz:place>Jindřichův Hradec</ccz:place>
      <ccz:homepage>http://fm.vse.cz/</ccz:homepage>
    </ccz:department>
    <ccz:note>Knihovna FM VŠE</ccz:note>
  </ccz:universityOrInstitution>
</dc:publisher>…

2         Definice prvků

Abecední seznam prvků ccz:
address, department, email, homepage, name, note, place, universityOrInstitution

Abecední seznam prvků dc:
dc:identifier

2.1      Prvek nadřazený

Prvek nadřazený se používá v rámci externích metadat s uvedením jmenného prostoru ccz http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/. Obsahuje prvky vnořené podle kapitoly 2.2.

Níže uvedené prvky jsou v metadatových záznamech odkazujících se na CorpCZ zapisovány v rámci prvku universityOrInstitution. Prvky podle tohoto metadatového standardu jsou uváděny se jmenným prostorem ccz, pokud není uvedeno jinak (viz prvek dc:identifier).

universityOrInstitution

Označení

Popis univerzity nebo instituce

Jméno

universityOrInstitution

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution

URI nadřazeného prvku

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[cs|kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Definice

Informace o korporaci – univerzitě nebo jiné instituci a případně jí podřízené jednotce

Poznámky

Prvek je využíván pro popis korporace v externích metadatových standardech (např. EVSKP-MS), údaje o korporaci jsou uvedeny v prvcích vnořených, viz 2.2 Prvky vnořené v prvku universityOrInstitution.

Příklady

<ccz:universityOrInstitution>
  <ccz:name>Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
  <dc:identifier ccz:typeIdentifier="IČ">61384399</dc:identifier>
  <ccz:place>Praha</ccz:place>
  <ccz:email>webmaster@vse.cz</ccz:email>
  <ccz:homepage>http://www.vse.cz/</ccz:name>
  <ccz:department>
    <ccz:name>Národohospodářská fakulta</ccz:name>
  </ccz:department>
<ccz:universityOrInstitution>

2.2      Prvky vnořené v prvku universityOrInstitution

Níže specifikované prvky dc:identifier, name, place, homepage, email a contact mohou být vnořeny v prvku universityOrInstitution nebo v prvku department (viz URI nadřazeného prvku).

dc:identifier

Označení

Identifikátor korporace

Jméno

dc:identifier

URI

http://purl.org/dc/terms/identifier

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

ccz:typeIdentifier="[sigla|IČ|RID|aut|dcterms:URI|…]"

Atribut volitelný

 

Definice

Jednoznačný identifikátor korporace.

Poznámky

Hodnota povinného atributu zahrnuje libovolné schválené schéma "dcterms:URI" (ccz:typeIdentifier=”dcterms:URI”, podle seznamu udržovaného organizací IANA, http://www.iana.org/assignments/uri-schemes.html) nebo hodnotu typu definovanou specifickým číselníkem (ccz:typeIdentifier="IČ" – identifikační číslo podnikatele, zápis bez mezer; ccz:typeIdentifier=”RID” – ID university nebo fakulty v databázi REGPRO matriky SIMS, příp. rozšířené o identifikaci katedry; ccz:typeIdentifier="aut" - identifikační číslo záznamu v databázi národních autorit Národní knihovny České republiky; ccz:typeIdentifier="sigla" – jednoznačné označení instituce podle systému sigel).

Příklady                   

<dc:identifier ccz:typeIdentifier="RID">3100</dc:identifier>
<dc:identifier ccz:typeIdentifier="IČ">61384399</dc:identifier>
<dc:identifier ccz:typeIdentifier="sigla">ABA006</dc:identifier>

name

Označení

Jméno instituce nebo podřízené jednotky

Jméno

name

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/name

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

xml:lang="[kód jazyka]"

Atribut volitelný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Jméno instituce nebo podřízené jednotky.

Poznámky

V případě, kdy chceme odkázat na konkrétní podřízenou jednotku instituce (fakultu, ústav, katedru, knihovnu apod.), hlavní prvek name obsahuje jméno instituce jako celku a v rámci prvku department je uveden prvek name obsahující jméno podřízené jednotky.

Příklady

<name xml:lang="cs">Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</name>
<name xml:lang="en">
VŠB - Technical University of Ostrava</name>

<department>
  <name xml:lang="cs">
Hornicko-geologická fakulta</name>
</department>

place

Označení

Místo sídla instituce nebo podřízené jednotky

Jméno

place

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/place

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[cs|kód jazyka]"

Definice

Místo sídla instituce nebo podřízené jednotky (město aj.)

Poznámky

Pokud existuje více míst, uvádí se v opakováních prvku. Místo sídla se v cizím jazyce uvádí v opakování prvku s atributem xml:lang.

V případě, kdy je nutné odkázat na konkrétní podřízenou jednotku instituce (fakultu, ústav, katedru, knihovnu apod.) a její místo se liší od místa mateřské instituce, hlavní prvek place může obsahovat místo instituce jako celku (např. hlavní, kontaktní adresu) a v rámci prvku department je uveden vnořený prvek place obsahující umístění podřízené jednotky.

Konkrétní adresa korporace je uváděna v prvku address.

Příklady

<place>Praha</place>
<place xml:lang="en">Prague</place>

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
  <place>Jindřichův Hradec</place>
</department>

address

Označení

Adresa sídla instituce nebo podřízené jednotky

Jméno

address

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/address

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

xml:lang="[cs|kód jazyka]"

Definice

Adresa sídla instituce nebo podřízené jednotky ve formátu: ulice, PSČ Město. Pokud existuje více adres, uvádějí se v opakováních prvku.

Poznámky

V případě, kdy je nutné odkázat na konkrétní podřízenou jednotku instituce (fakultu, ústav, katedru, knihovnu apod.) a její adresa se liší, hlavní prvek address může obsahovat adresu instituce jako celku (např. hlavní, kontaktní adresu) a v rámci prvku department je uveden vnořený prvek address obsahující adresu podřízené jednotky.

Příklady

<address>nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3</address>

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
  <address>
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 
</address>
</department>

email

Označení

E-mail instituce nebo podřízené jednotky

Jméno

email

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/email

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Kontaktní e-mail instituce nebo podřízené jednotky.

Poznámky

V případě, kdy je nutné odkázat na konkrétní podřízenou jednotku instituce (fakultu, ústav, katedru, knihovnu apod.) a její kontaktní e-mail je odlišný, hlavní prvek může obsahovat kontaktní e-mail na instituci jako celek a v rámci prvku department je uveden vnořený prvek email obsahující kontaktní e-mailovou adresu podřízené jednotky.

Příklady

<email>webmaster@vse.cz<email>

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
  <email>webmaster@fm.vse.cz</email>
</department>

homepage

Označení

Domácí stránka instituce nebo podřízené jednotky

Jméno

homepage

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/homepage

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Hlavní, domácí WWW stránka instituce nebo podřízené jednotky zapsaná jako URL.

Poznámky

V případě, kdy je nutné odkázat na konkrétní podřízenou jednotku instituce (fakultu, ústav, katedru, knihovnu apod.) a její domácí WWW stránka je odlišná, hlavní prvek homepage může obsahovat adresu WWW stránky instituce jako celku a v rámci prvku department je uveden vnořený prvek homepage obsahující adresu hlavní WWW stránku podřízené jednotky.

Příklady

<homepage>http://www.vse.cz/<homepage>

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
  <homepage>http://fm.vse.cz</homepage>
</department>

note

Označení

Poznámka

Jméno

note

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/note

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Doplňující informace k instituci nebo její podřízené jednotce.

Poznámky

 

Příklady

<note>Instituce přestěhována z Prahy 1 na Prahu 3 v roce 2008</note>

department

Označení

Podřízená jednotka instituce

Jméno

department

URI

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/corpcz/universityOrInstitution
http://www.evskp.cz/terms/corpcz/department

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Administrativně podřízená jednotka instituce (například fakulta, ústav, katedra,knihovna aj.).

Poznámky

Obsahem prvku department jsou povinný vnořený prvek name a nepovinné vnořené prvky dc:identifier, place, homepage, email, contact, note a department odpovídající prvkům korporace definovaným v tomto dokumentu.

V případě potřeby popsat jednotku instituce podřízenou jiné podřízené jednotce (např. škola – podřízená fakulta – podřízená katedra), použije se opakovaného vnoření prvku department do nadřazeného prvku department.

Příklady

1.

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
</department>

 

2.

<department>
  <name xml:lang="cs">Fakulta managementu</name>
  <place>Jindřichův Hradec</place>
  <email>webmaster@fm.vse.cz</email>
  <homepage>http://fm.vse.cz/</homepage>
  <department>
    <name xml:lang="cs">
Katedra managementu informací</name>
  </department>
</department>