<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<evskp:metadata xmlns:evskp="http://www.evskp.cz/standardy/evskp/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:pcz="http://www.evskp.cz/standardy/perscz/" xmlns:ccz="http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/">
 <dc:title xml:lang="sk">Základné politicko-ideologické paradigmy na Slovensku</dc:title>
 <dc:title xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">Fundamental Political and Ideological Paradigms in Slovakia</dc:title>
 <dcterms:alternative xml:lang="sk">Politické ideológie</dcterms:alternative>
 <dcterms:alternative xml:lang="en" evskp:typeTranslated="translated">Political ideologies</dcterms:alternative>

 <dc:creator>
  <pcz:person>
   <pcz:academicTitleBefore>PhDr.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:name>
     <pcz:foreName>Richard</pcz:foreName>
     <pcz:surName>Geffert</pcz:surName>
    </pcz:name>
    <pcz:dateOfBirth>1976-04-12</pcz:dateOfBirth>
   </pcz:person>
 </dc:creator>

 <dc:subject xml:lang="sk">liberalizmus; konzervativizmus; socializmus; komunizmus; nacionalizmus; enviromentalizmus; kresťanstvo</dc:subject>
 <dcterms:abstract xml:lang="sk">Dizertačná práca s názvom „Základné politicko-ideologické paradigmy na Slovensku“ pojednáva o vzniku, historickom vývoji, ako aj o bezprostrednej súčasnosti relevantných politických ideológií v diapazóne Slovenska. Obsahovo je rozdelená do dvoch komplementárnych častí – teoretickej (I., II., III. kapitola) a empirickej (IV. kapitola). Teoretická analýza je sekundárnou analýzou. Empirická analýza je založená na primárnych údajoch vlastného empirického výskumu. Thesis „Fundamental Political and Ideological Paradigms in Slovakia“ deals with genesis, historical metamorphosis and also with imminent contenporary relevant political ideologies in the area of Slovakia. It is devided into two complementary parts – theoretical (chapter I., II., III.) and empirical (chapter IV.). Theoretical analysis is the secondary analysis. Empirical analysis is focused on its owen empirical research (primary analysis).</dcterms:abstract>
 <dcterms:abstract xml:lang="en">Doctoral thesis „Fundamental Political and Ideological Paradigms in Slovakia“ discusses ...</dcterms:abstract>
 <dcterms:tableOfContents xml:lang="sk">
  Úvod........................................................................................................................ 6
  1. Politické ideológie a metamorfózy ich paradigiem........................................... 12
  2. Metamorfózy ideológie v historickom priestore Slovenska............................... 57
  3. Základné politicko-ideologické paradigmy súcasného Slovenska................... 96
  4. Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických paradigiem na Slovensku ako predikátorov rozhodovania sa vo volbách.... 145
  Záver....................................................................................................................... 191
 </dcterms:tableOfContents>

 <dc:publisher>
  <ccz:universityOrInstitution>
   <ccz:name xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
   <ccz:department>
    <ccz:name xml:lang="cs">Katedra politologie</ccz:name>
   </ccz:department>
  </ccz:universityOrInstitution>
 </dc:publisher>

 <dc:contributor thesis:role="referee">
  <pcz:person>
   <pcz:academicTitleBefore>doc.</pcz:academicTitleBefore>
   <pcz:academicTitleBefore>PhDr.</pcz:academicTitleBefore>
   <pcz:name>
    <pcz:foreName>Irina</pcz:foreName>
    <pcz:surName>Dudínská</pcz:surName>
   </pcz:name>
   <pcz:academicTitleAfter>CSc.</pcz:academicTitleAfter>
  </pcz:person>
 </dc:contributor>
 <dc:contributor thesis:role="referee">
  <pcz:person>
   <pcz:academicTitleBefore>PhDr.</pcz:academicTitleBefore>
   <pcz:name>
    <pcz:foreName>Milan</pcz:foreName>
    <pcz:surName>Lupták</pcz:surName>
   </pcz:name>
   <pcz:academicTitleAfter>CSc.</pcz:academicTitleAfter>
  </pcz:person>
 </dc:contributor>

 <dcterms:created>2006</dcterms:created>
 <dcterms:dateSubmitted>2008-02-06</dcterms:dateSubmitted>
 <dcterms:dateAccepted>2008-03-26</dcterms:dateAccepted>
 <dcterms:modified>2008-04-14T19:20:00+01:00</dcterms:modified>

 <dc:type xml:lang="cs" evskp:typeType="TypVSKP">Disertační práce</dc:type>
 <dc:type xml:lang="en" evskp:typeType="dcterms:DCMIType">Text</dc:type>

 <dcterms:medium>application/pdf</dcterms:medium>
 <dcterms:extent>206 s., 9 s. příl.</dcterms:extent>
 <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.vse.cz/vskp/eid/5449</dc:identifier>
 <dc:language>sk</dc:language>
 <dcterms:bibliographicCitation>GEFFERT, Richard. Základné politicko-ideologické paradigmy na Slovensku. Praha, 2006. 206 s., 9 s. příl. Disertační práce (Ph.D.). Vysoká škola ekonomická. Katedra politologie</dcterms:bibliographicCitation>
 <dc:rights xsi:type="dcterms:URI">http://www.vse.cz/vskp/eid/5449/licencni-smlouva.pdf</dc:rights>

 <thesis:degree>
  <thesis:name>Ph.D.</thesis:name>
  <thesis:level xml:lang="cs">Doktorský</thesis:level>
  <thesis:discipline>Politologie/Politologie</thesis:discipline>
  <thesis:grantor>Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů</thesis:grantor>
 </thesis:degree>

 <evskp:contact contactID="3112">Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů</evskp:contact>
</evskp:metadata>


zobrazit XML soubor