Odborná komise
pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Asociace knihoven vysokých škol ČR

 

PersCZ

Metadatový soubor pro popis fyzických osob

Verze 1.0

 

Tato verze:

http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/

Aktuální verze:

http://www.evskp.cz/standardy/perscz

 

Zpracovatelé:

Eva Bratková (Eva.Bratková@ff.cuni.cz)

Jan Mach (machj@vse.cz

 

 

Praha

5. května 2008

 

 


Obsah

1 Úvod. 4

1.1 Struktura popisu metadatových prvků. 4

1.2 Jmenné prostory. 5

1.3 Příklady zápisu. 5

2 Definice prvků. 7

2.1 Prvek nadřazený. 7

person. 7

2.2 Prvky vnořené v prvku person. 7

dc:identifier 7

academicTitleBefore. 8

name. 9

foreName (prvek vnořený v prvku name) 9

surName (prvek vnořený v prvku name) 10

personEnteredUnderGivenName (prvek vnořený v prvku name) 10

academicTitleAfter 11

dateOfBirth. 12

placeOfBirth. 12

note. 13

email 13

homepage. 14

affiliation. 14

 


Citace

PersCZ : metadatový soubor pro popis fyzických osob [online]. Zpracovatelé Eva Bratková, Jan Mach. Verze 1.0. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008-05-05 [2008-05-05]. 1 s. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/standardy/perscz/1.0/>.

Abstrakt

Dokument definuje formální standardní soubor metadatových prvků určených pro popis fyzických osob, které vystupují v roli autorů vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) a vedoucích a oponentů těchto prací. Úvodní část zahrnuje cíle, zdůvodnění a východiska vytvoření tohoto standardu, dále informace o struktuře popisu zahrnutých prvků, o použitých jmenných prostorech a schématech XML včetně příkladů metadatových záznamů. Hlavní část dokumentu podrobně specifikuje jednotlivé zařazené prvky. V části 2.1 je definován prvek person, v části 2.2 pak třináct vnořených prvků, určených k popisu vybraných vlastností fyzické osoby (jméno, datum narození, získané akademické tituly aj.).

Status dokumentu

Tato verze z 5. května 2008 je první verzí, která definuje metadatové prvky pro popis fyzických osob. Další verze tohoto standardu mohou tuto verzi nahrazovat. Následující verze bude zveřejněna na stránkách http://www.evskp.cz/standardy/perscz/.

1         Úvod

Tento dokument definuje národní soubor metadatových prvků pro popis fyzických osob.

Tvorba tohoto standardu vychází z hlediska koncepčního i z hledisek jiných především z nejnovější verze 1.3 německého národního metadatového standardu XMetaDiss pro popis disertací (2006-08-22, http://www.d-nb.de/standards/xmetadiss/xmetadiss.htm), který na úrovni vybraných vnořovaných prvků zahrnuje popis fyzických osob. Přihlédnuto bylo také ke starší německé specifikaci metadat pro fyzické osoby MetaPers ve verzi 1.1 (2003-07-07, http://deposit.ddb.de/metadiss.htm#top_II), jejíž nová verze (v XML) doposud není k dispozici. Definice prvků se opírají také o vybrané standardy pro popis fyzických osob uplatňovaný v knihovnické katalogizační praxi.

Důvodem pro vytvoření tohoto standardu je potřeba registrace údajů o fyzických osobách ve výměnných metadatových souborech, především tzv. šedé literatury, jako je např. Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (EVSKP-MS). V těchto souborech je potřeba počítačově srozumitelným způsobem registrovat údaje o autorech, vedoucích a oponentech prací, konkrétněji jejich jméno, příjmení, tituly, e-mail a další údaje. Formalizace zápisu těchto údajů je uvedena v tomto standardu, ostatní standardy se na tento standard při popisu fyzických osob odvolávají.

Metadatové prvky PersCZ slouží pro popis údajů o fyzické osobě převážně ve výměnných formátech. V lokálních repozitářích může být i nadále udržován aktualizovaný číselník fyzických osob, který lze provázat s popisem v metadatech podle PersCZ pomocí identifikátoru dc:identifier.

1.1      Struktura popisu metadatových prvků

Jednotlivé metadatové prvky, prezentované ve druhé kapitole tohoto dokumentu, jsou popsány pomocí tabulkové formy. Prvky jsou v záhlaví uvedeny jménem. V tabulkovém přehledu jsou postupně prezentovány následující údaje:

Označení – pojmenování prvku v českém jazyce

Jméno – pojmenování prvku pro potřeby zápisu v XML

URI – jednoznačný trvalý identifikátor prvku

URI nadřazeného prvku – URI přímo nadřazeného prvku, v rámci kterého je uvedený prvek vnořen. Pokud údaj není uveden, prvek není podřazen žádnému prvku

Povinnost – údaj o povinnosti uvést pokaždé tento prvek v metadatovém záznamu; údaj nabývá hodnot ano (povinný) / ne (volitelný). Tabulka povinného prvku je podbarvena žlutooranžovou barvou. Tabulka volitelného prvku je podbarvena barvou šedou

Opakovatelnost – údaj o možnosti uvést v metadatovém záznamu více výskytů prvku s daným jménem

Atribut povinný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je povinné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |

Atribut volitelný – atribut zpřesňující daný prvek, uvedení tohoto atributu v rámci daného prvku je volitelné. Hodnoty, jakých může atribut nabývat, jsou uvedeny v hranatých závorkách [], jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem svislá čára |. Pokud je v případě neuvedení atributu nějaká hodnota považována za výchozí, je uvedena na prvním místě tučně

Definice – textový popis prvku specifikující použití v metadatovém záznamu

Poznámky – doplňující informace určená ke zpřesnění popisu prvku a jeho použití

Příklady – ukázky použití prvku v zápisu XML

Ukázky zápisu prvků v XML jsou zapsány fontem Courier New velikost 9 bodů.

1.2      Jmenné prostory a XML schémata

Jmenný prostor pro Metadatové schéma pro popis fyzických osob (PersCZ) definovaný v tomto dokumentu je http://www.evskp.cz/standardy/perscz/. Pokud není v tomto dokumentu uveden jiný jmenný prostor prvku, chápe se použití jmenného prostoru PersCZ. V případě použití prvků podle standardu PersCZ v jiném metadatovém standardu se používá výše uvedený jmenný prostor.

V tomto dokumentu jsou použity následující jmenné prostory:

dc
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
jmenný prostor: http://purl.org/dc/elements/1.1/
XML schéma: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dc.xsd

ccz
Metadatový soubor pro popis korporací (CorpCZ)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/corpcz/

pcz
Metadatový soubor pro popis fyzických osob (PersCZ)
jmenný prostor: http://www.evskp.cz/standardy/perscz/

1.3      Příklady zápisu

Níže uvedený příklad znázorňuje minimální zápis údajů o fyzické osobě v rámci jiného metadatového standardu (použit zápis s křestním jménem a příjmením). Pro více informací o dané osobě je možné zápis doplnit o nepovinný prvek dc:identifier odkazující na externí číselník fyzických osob.

<pcz:person>
  <pcz:name>
    <pcz:foreName>Martin</pcz:foreName>
    <pcz:surName>Novák</pcz:surName>
  </pcz:name>
</pcz:person>

Níže uvedený příklad znázorňuje rozšířený zápis informací o fyzické osobě v rámci prvku dc:creator definovaného Metadatovým souborem pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR (EVSKP-MS). V popisu fyzické osoby je popsána instituce pomocí metadatového souboru CorpCZ, prvku ccz:universityOrInstitution.

…<dc:creator>
  <pcz:person>
    <dc:identifier pcz:typeIdentifier="aut">js20061022002</dc:identifier>
    <pcz:academicTitleBefore>doc.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:academicTitleBefore>Ing.</pcz:academicTitleBefore>
    <pcz:name>
      <pcz:foreName>Martin</pcz:foreName>
      <pcz:surName>Novák</pcz:surName>
    </pcz:name>
    <pcz:academicTitleAfter>CSc.</pcz:academicTitleAfter>,
    <pcz:dateOfBirth>1971-03-23</pcz:dateOf Birth>
    <pcz:placeOfBirth>Brno</pcz:placeOfBirth>
    <pcz:note>Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze</pcz:note>
    <pcz:affiliation>
      <ccz:universityOrInstitution>
        <ccz:name
xml:lang="cs">Vysoká škola ekonomická v Praze</ccz:name>
        <ccz:place>Praha</ccz:place>
        <ccz:department>
          <ccz:name
xml:lang="cs">Fakulta managementu</ccz:name>
          <ccz:place>Jindřichův Hradec</ccz:place>
          <ccz:homepage>http://fm.vse.cz/</ccz:homepage>
        </ccz:department>
        <ccz:note>Knihovna FM VŠE JH, veřejně přístupná</ccz:note>
      <ccz:universityOrInstitution>
    </pcz:affiliation>
  </pcz:person>
</dc:creator>…

2         Definice prvků

Abecední seznam prvků pcz: academicTitleAfter, academicTitleBefore, affiliation, email, dateOfBirth, foreName, homepage, name, note, person, personEnteredUnderGivenName, placeOfBirth, surName

Abecední seznam prvků dc:
dc:identifier

2.1      Prvek nadřazený

Prvek nadřazený se používá v rámci externích metadat s uvedením jmenného prostoru pcz (http://www.evskp.cz/standardy/perscz/). Obsahuje prvky vnořené podle kapitoly 2.2.

Níže uvedené prvky jsou v metadatových záznamech odkazujících se na soubor PersCZ zapisovány v rámci prvku person. Prvky podle tohoto metadatového standardu jsou uváděny se jmenným prostorem pcz, pokud není uvedeno jinak (viz podřízené prvky prvku affiliation).

person

Označení

Popis fyzické osoby

Jméno

person

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

URI nadřazeného prvku

 

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Popis fyzické osoby.

Poznámky

Prvek je využíván pro popis fyzické osoby v dalších metadatových standardech (např. EVSKP-MS), údaje o fyzické osobě jsou uvedeny v prvcích vnořených, viz 2.2 Prvky vnořené v prvku person.

Příklady

<pcz:person>
  <pcz:name>
    <pcz:foreName>Jana</pcz:foreName>
    <pcz:surName>Nováková</pcz:surName>
  </pcz:name>
</pcz:person>

2.2      Prvky vnořené v prvku person

dc:identifier

Označení

Identifikátor fyzické osoby

Jméno

dc:identifier

URI

http://purl.org/dc/terms/identifier

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

pcz:typeIdentifier="[dcterms:URI|aut|…]"

Atribut volitelný

 

Definice

Jednoznačný identifikátor fyzické osoby.

Poznámky

Hodnota povinného atributu zahrnuje libovolné schválené schéma "dcterms:URI" (ccz:typeIdentifier=”dcterms:URI”, podle seznamu udržovaného organizací IANA, http://www.iana.org/assignments/uri-schemes.html) nebo hodnotu typu definovanou specifickým číselníkem (pcz:typeIdentifier=”aut” - identifikační číslo záznamu v databázi národních autorit Národní knihovny České republiky).

Příklady

<dc:identifier pcz:typeIdentifier="dcterms:URI"> http://www.vse.cz/persons/novak/</dc:identifier>

<dc:identifier pcz:typeIdentifier="aut"> js20061022002</dc:identifier>

academicTitleBefore

Označení

Akademický titul před jménem

Jméno

academicTitleBefore

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/academicTitleBefore

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Akademické tituly nebo vědecko-pedagogické hodnosti fyzické osoby umisťované před jménem.

Poznámky

Tituly se zapisují podle stanoveného číselníku. V případě autora vysokoškolské kvalifikační práce jde o tituly, které autor získal před obhajobou.

Příklady

<academicTitleBefore>doc.</academicTitleBefore>
<academicTitleBefore>Ing.</academicTitleBefore>
<name>
  <foreName>Jana</foreName>
  <surName>Nováková</surName>
</name>

name

Označení

Jméno fyzické osoby

Jméno

name

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/name

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ano

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Detailní údaje o jménu fyzické osoby.

Poznámky

Preferovaný zápis je podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Preferované pořadí zápisu prvků je podle skutečného výskytu při psaní jména, tj. tituly před jménem, křestní jméno, příjmení, tituly za jménem.

Povinně se v rámci prvku name uvádějí buď prvky foreName a surname (křestní jméno a příjmení) nebo prvek personEnteredUnderGivenName (pokud se ve jménu neodlišuje křestní jméno a příjmení).

Příklady

<name>
  <foreName>Martin</foreName>
  <surName>Novák</surName>
</name>

foreName (prvek vnořený v prvku name)

Označení

Křestní jméno fyzické osoby

Jméno

foreName

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/foreName

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/name

Povinnost

Ne (Ano, pokud není užit prvek personEnteredUnderGivenName)

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Křestní jméno (jména) fyzické osoby.

Poznámky

Pokud má fyzická osoba kromě křestního jména i další jména (rodové jméno aj.), oddělují se od předchozího jména jednou mezerou.

Povinně se v rámci prvku name uvádějí buď prvky foreName a surname (křestní jméno a příjmení) nebo prvek personEnteredUnderGivenName (pokud se neodlišuje křestní jméno a příjmení).

Příklady

<name>
  <foreName>Jitka</foreName>
  <surName>Šonková</surName>
</name>

surName (prvek vnořený v prvku name)

Označení

Příjmení fyzické osoby

Jméno

surName

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/surName

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/name

Povinnost

Ne (Ano, pokud není užit prvek personEnteredUnderGivenName)

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Příjmení fyzické osoby.

Poznámky

Příjmení může zahrnovat více částí, které mohou být odděleny mezerami, pomlčkami apod.

Povinně se v rámci prvku name uvádějí buď prvky foreName a surname (křestní jméno a příjmení) nebo prvek personEnteredUnderGivenName (pokud se neodlišuje křestní jméno a příjmení).

Příklady

1. Jméno osoby obsahující jedno příjmení

<name>
  <foreName>Jiří Jordan</foreName>
  <surName>Čermák</surName>
</name>

2. Jméno osoby obsahující dvě příjmení

<name>
  <foreName>Hana</foreName>
  <surName>Adámková Heidrová</surName>
</name>

personEnteredUnderGivenName (prvek vnořený v prvku name)

Označení

Nestrukturované jméno fyzické osoby

Jméno

personEnteredUnderGivenName

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/personEnteredUnderGivenName

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/name

Povinnost

Ne (Ano, pokud není užit prvek foreName a zároveň surName)

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Nestrukturovaná forma jména fyzické osoby, kdy nejde rozlišit příjmení a křestní jméno (zejména pro případy vietnamských, korejských aj. fyzických osob)

Poznámky

Jednotlivé části celého nestrukturovaného jména se zpravidla oddělují mezerou. Pokud jde odlišit křestní jméno a příjmení, zapisují se namísto prvku personEnteredUnderGivenName prvky foreName a sureName.

Povinně se v rámci prvku name uvádějí buď prvky foreName a surname (křestní jméno a příjmení) nebo prvek personEnteredUnderGivenName (pokud se neodlišuje křestní jméno a příjmení).

Příklady

<name>
  <personEnteredUnderGivenName>Nguyen Thi Ngoc Chan
  </personEnteredUnderGivenName>
</name>

academicTitleAfter

Označení

Akademický titul za jménem

Jméno

academicTitleAfter

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/academicTitleAfter

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Akademické tituly fyzické osoby umisťované za jménem.

Poznámky

V případě autora vysokoškolské kvalifikační práce jde o tituly, které autor získal před obhajobou.

Příklad uvádí zápis jména „Jana Nováková, MBA, CSc.“.

Příklady

<name>
  <foreName>Jana</foreName>
  <surName>Nováková</surName>
</name>
<academicTitleAfter>MBA</academicTitleAfter>
<academicTitleAfter>CSc.</academicTitleAfter>

dateOfBirth

Označení

Datum narození fyzické osoby

Jméno

dateOfBirth

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/dateOfBirth

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Datum narození fyzické osoby.

Poznámky

Údaj o datu narození se zapisuje podle standardu W3CDTF (ISO 8601) (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Uplatněno může být úplné datum narození v modelu RRRR-MM-DD nebo jenom rok narození v modelu RRRR.

Příklady

1. zápis celého data narození

<dateOfBirth>1971-03-23
</dateOf Birth>

2. zápis roku narození

<dateOfBirth>1971</dateOf Birth>

placeOfBirth

Označení

Místo narození fyzické osoby

Jméno

placeOfBirth

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/placeOfBirth

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ne

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Místo narození fyzické osoby.

Poznámky

Jako místo narození fyzické osoby se zapisuje např. jméno města. Údaj slouží pro bližší identifikaci osoby.

Příklady

<placeOfBirth>Brno</placeOfBirth>

note

Označení

Poznámka o fyzické osobě

Jméno

note

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/note

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Libovolná poznámka o fyzické osobě.

Poznámky

Poznámka se zapisuje jako volný text.

Příklady

<note>Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Informatika.</note>

email

Označení

E-mailová adresa fyzické osoby

Jméno

email

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/email

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

E-mailová adresa fyzické osoby.

Poznámky

 

Příklady

<email>martin.dvorak@vse.cz</email>

homepage

Označení

WWW adresa domovských stránek fyzické osoby

Jméno

Homepage

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/homepage

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

WWW adresa domovských stránek fyzické osoby.

Poznámky

Pro zápis je použit zápis ve formátu URL.

Příklady

<homepage>http://www.amu.cz/</homepage>

affiliation

Označení

Afiliace

Jméno

affiliation

URI

http://www.evskp.cz/terms/perscz/affiliation

URI nadřazeného prvku

http://www.evskp.cz/terms/perscz/person

Povinnost

Ne

Opakovatelnost

Ano

Atribut povinný

 

Atribut volitelný

 

Definice

Instituce, ve kterých či pro které fyzická osoba pracovala či ke kterým náleží, ať již v současnosti nebo v minulosti.

Poznámky

Pro popis instituce se používá prvek ccz:universityOrInstitution podle standardu „Metadatový soubor pro popis korporací (CorpCZ)“ se jmenným prostorem ccz.

Příklady

<affiliation>
  <ccz:universityOrInstitution>
    <ccz:name
xml:lang="cs">Univerzita Karlova v Praze</ccz:name>
    <ccz:place>Praha</ccz:place>
    <ccz:department>
      <ccz:name
xml:lang="cs">Farmaceutická fakulta v Hradci Králové</ccz:name>
      <ccz:place>Hradec Králové</ccz:place>
    </ccz:department>
  <ccz:universityOrInstitution>
</affiliation>